Zapisy

Członkostwo i koszty

Umowa - oferta specjalna (karnet)

UMOWA  nr    ______________ rodzaj umowy________________(OFERTA SPECJALNA)

 

o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej

zawarta w Warszawie w dniu ___________________     roku pomiędzy:

 

1. Poland Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-681) przy Alei Wyścigowej 8 lok.31 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312568, NIP: 701-01-35-567, REGON: 141485376, Kapitał zakładowy 1.800.000 opłacony, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Marka Kozłowskiego,zwaną dalej „Poland Park”  oraz

 

2. Panem/Panią _________________________________________  , adres do korespondencji:

                                               (___-____)  ul.                                                                                                            ,


PESEL: _____________________,

zwanym/ą dalej „Klientem” lub „Uczestnikiem
(proszę zaznaczyć pole wyboru   jeżeli                        Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem i podać dane Uczestnika )  

 

działający/ca w imieniu Uczestnika                                                                         ,

PESEL:__________________ zamieszkały w

 

                                               (___-____)  ul.                                                                                                            ,

                                                                                                          

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem

§ 1

[Przedmiot Umowy]

 1. Na mocy niniejszej Umowy (zwanej dalej „Umową”) Poland Park zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Uczestnika usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej w oparciu o indywidualnie dostosowany do umiejętności Uczestnika program (zwane dalej ogólnie „Usługami”).
 2. Szczegółowe warunki świadczenia Usług oraz prawa i obowiązki Stron Umowy zawarte są w regulaminie jazd konnych (zwanym dalej „Regulaminem”), który jest publikowany na stronie www.polandpark.pl. Poland Park zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz informowania klientów o tych zmianach na adres mailowy podany przez Klienta. Jeżeli Klient uzna, że wprowadzone zmiany naruszają jego interesy ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 28 dni od daty otrzymania nowej wersji Regulaminu. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje Strony od daty jej udostępnienia na stronie www.polandpark.pl.


§ 2

[Okres obowiązywania Umowy, Rozwiązanie Umowy]

 1. O ile nie zostało  określone inaczej,  Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i określoną liczbę treningów, które są opisane na stronie 3 - (ustalenia dodatkowe).
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez  każdą ze Stron  ze skutkiem natychmiastowym. Klient wypowiada umowę poprzez powiadomienie email na adres recepcja@polandpark.pl, Poland Park wypowiada umowę wysyłając wiadomość na adres podany przez Klienta.
 3. W okresie obowiązywania umowy jazdy konne przypadające zgodnie z ustalonym harmonogramem w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane z zastrzeżeniem, iż w przypadku zgłoszenia przez Klienta nieobecności lub odwołania przez Klub z powodu zbyt małej ilości chętnych zajęć w dzień ustawowo wolny od pracy odbiory jazd mogą być odebrane oraz nie wchodzą one w limit odbiorów jazd określony w regulaminie. Osoby zapisane na jazdę w dzień ustawowo wolny od pracy powinny powiadomić poprzez formularz o zamiarze rezygnacji z takiej jazdy, w przeciwnym razie zakłada się ich obecność.
 4. W przypadku korzystania z treningów realizowanych na placu zewnętrznym, z chwilą zamknięcia placu na okres niskich temperatur,  umowa ulega zawieszeniu w zakresie tych treningów. Treningi na placu zewnętrznym zafakturowane lecz niewykorzystane z powodu zamknięcie placu podlegają odbiorowi a umowa jest odpowiednio przedłużona.

§ 3

[Wynagrodzenie]

 1. W zamian za świadczone Usługi Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Poland Park wynagrodzenia określonego na strona 3 (ustalenia dodatkowe).
 2. Poland Park będzie udostępniał  Klientowi fakturę VAT. która doręczana Klientowi w formie elektronicznej (plik PDF) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy podany przez Klienta, lub udostępniania w formie linku do pliku PDF, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. Klient zobowiązuje się do zapłaty doręczonej i udostępnionej faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia i udostępnienia w formie elektronicznej, przelewem na rachunek bankowy Poland Park wskazany na fakturze. Jako początek biegu terminu do zapłaty uważa się datę doręczenia i udostępnienia.
 3. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności należności wynikającej z danej faktury, Poland Park ma prawo wysłać do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej monit przypominający o obowiązku zapłaty należności w terminie 4 dni od dnia doręczenia monitu, z zastrzeżeniem, iż dalsze opóźnienie w płatności faktury spowoduje wstrzymanie bez dalszych wezwań świadczenia Usług przez Poland Park na rzecz Klienta oraz wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Klient wyraża zgodę na przesyłanie monitu pocztą elektroniczną.
 4. O ile umowa jest rozwiązana z jakiegokolwiek powodu przed realizacją umówionych treningów wniesiona opłata zwracana jest proporcjonalnie.
 5. Poland Park ma obowiązek poinformować Rodziców lub Opiekunów małoletniego Uczestnika o jego niezgłoszonej nieobecności w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia.

§ 4

[Postanowienia końcowe]

 1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej  formy elektronicznej  pod rygorem nieważności.
 2. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Poland Park, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, będą one rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd z siedzibą w Warszawie.
 5. Integralną część Umowy stanowią:
  1. Regulamin jazd konnych (publikowany w Internecie),
  2. Ustalenia dodatkowe.
 6. Umowa niniejsza sporządzona została w wersji elektronicznej, w identycznej wersji dla Klienta i dla Poland Park.

 

 

_____________________________                                                 _______________________________

Data, podpis Poland Park                                                                            Data, podpis Klienta


 

Oświadczenia Klienta

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu jazd i zobowiązuje się do przestrzegania jego  postanowień.
 2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w wewnętrznych zawodach organizowanych przez Poland Park. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w jazdach specjalnych w ramach promocji ogłaszanych przez Poland Park.
 3. Zostałem poinformowany przez Poland Park, że jeździectwo aktywnością podwyższonego ryzyka, oświadczam, że mam świadomość, iż nie jestem ubezpieczony w ramach tej umowy a Poland Park rekomenduje zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującej koszty leczenia.
 4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Poland Park materiałów zdjęciowych oraz filmowych wykonanych podczas zajęć szkoleniowych z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach związanych z naruszeniem dóbr osobistych muszą być one usunięte i zniszczone lub odpowiednio zmodyfikowane w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Poland Park za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyrażam zgodę na przekazywanie „na żywo” obrazu z zajęć do Internetu.
 5. Wyrażam zgodę na przekazywanie oferty od oficjalnych sponsorów SKJ Poland Park za pośrednictwem poczty elektronicznej SKJ Poland Park.
 6. Zgadzam się, aby na podany przeze mnie adres e-mail Poland Park sp. z o.o. przesyłała zaproszenia na organizowane przez siebie imprezy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poland Park z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych.
 7.  W celach organizacyjnych i informacyjnych, w tym w celu przesłania faktury VAT, można się ze mną kontaktować poprzez adres email użyty do podpisania niniejszej umowy.

 

 

               

             

                                                                     podpis Klienta           

 

 

 

Ustalenia dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     podpis Klienta