Zapisy

Członkostwo i koszty

Umowa członkowska

>>WERSJA DO POBRANIA <<(link)

 

UMOWA  nr    ______________ rodzaj umowy________________

 

o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej

zawarta w Warszawie w dniu ___________________     roku pomiędzy:

 

 1. Poland Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-681) przy Alei Wyścigowej 8 lok.31 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312568, NIP: 701-01-35-567, REGON: 141485376, Kapitał zakładowy 1.800.000 opłacony, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Marka Kozłowskiego, zwaną dalej „Poland Park” oraz

 

 1. Panem/Panią _________________________________________ , adres do korespondencji:

                                               (___-____)  ul.                                                                                                            ,


PESEL: _____________________,

zwanym/ą dalej „Klientem” lub „Uczestnikiem
(proszę zaznaczyć pole wyboru   jeżeli                        Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem i podać dane Uczestnika )  

 

działający/ca w imieniu Uczestnika                                                                         ,

PESEL:__________________ zamieszkały w

 

                                               (___-____)  ul.                                                                                                            ,

                                                                                                          

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem

 • 1

[Przedmiot Umowy]

 1. Na mocy niniejszej Umowy (zwanej dalej „Umową”) Poland Park zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Uczestnika usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej w oparciu o indywidualnie dostosowany do umiejętności Uczestnika program (zwane dalej ogólnie „Usługami”).
 2. Szczegółowe warunki świadczenia Usług oraz prawa i obowiązki Stron Umowy zawarte są w regulaminie jazd konnych (zwanym dalej „Regulaminem”), który jest publikowany na stronie polandpark.pl. Poland Park zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz informowania klientów o tych zmianach na adres mailowy podany przez Klienta. Jeżeli Klient uzna, że wprowadzone zmiany naruszają jego interesy ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 28 dni od daty otrzymania nowej wersji Regulaminu. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje Strony od daty jej udostępnienia na stronie www.polandpark.pl. W przypadku świadczenia jazd w innych stajniach obowiązują dodatkowo przepisy lokalne.
 3. Usługi świadczone będą zgodnie z wybranymi przez Klienta treningami (ewentualnie jako jazdy dodatkowe lub oferta specjalna) zgodnie z opisem zawartym w aktualnym  

 

 • 2

[Okres obowiązywania Umowy, Rozwiązanie Umowy]

 1. O ile nie zostało określone inaczej,  Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od dnia podpisania przez Klienta wersji elektronicznej. Jeden okres rozliczeniowy to 28 dni (4 tygodnie).
 2. Klient jest zobowiązany do wniesienia na konto Poland Park Opłaty Wstępnej w wysokości określonej w cenniku w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Opłata wstępna pokrywa koszty umowy, ubezpieczenia, jazdy próbnej, sprzętu, koszty rejestracyjne Klubu i zawodników w strukturach PZJ, jednorazowy koszt egzaminu na odznaki jeździeckie (brązową i srebrną) oraz koszty administracyjne związane z zawarciem umowy. Opłata wstępna nie dotyczy umów zawieranych dla trzeciego i kolejnego członka najbliższej rodziny osób będących członkami SKJ. Poland Park zastrzega sobie prawo zniesienia Opłaty Wstępnej dla osób ubiegających się o treningi sportowe oraz w innych uzasadnionych przypadkach wg swojego uznania. W przypadku rozwiązania umowy z jakiegokolwiek powodu opłata wstępna nie jest zwracana. W terminie 7 dni od dnia wniesienia opłaty wstępnej Poland Park przekazuje Ubezpieczycielowi dane niezbędne do objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron  ze skutkiem na koniec okresu bieżącego rozliczeniowego, w którym zostało złożone  wypowiedzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. Klient wypowiada umowę poprzez powiadomienie email na adres recepcja@polandpark.pl, Poland Park wypowiada umowę wysyłając wiadomość na adres podany przez Klienta.
 4. Dla celów rozliczeniowych Poland Park wyróżnia w roku dwa sezony – letni i zimowy. Sezon zimowy  trwa od września do marca Sezon letni trwa od marca do września Okres zawieszenia jazd w lipcu i sierpniu  wynosi 8 tygodni .  Dokładne terminy publikowane są na stronie internetowej ”kalendarium członkowskie” https://www.polandpark.pl/pl/aktualnosci/kalendarium-czlonkowskie
 1. O ile umowa została zawarta przed odbyciem jazdy próbnej, zarówno Klient, jak i Poland Park mają prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia odbycia jazdy próbnej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku zostanie wystawiona faktura za faktycznie wykorzystane jazdy.
 2. W razie wystąpienia długotrwałej (ponad 28-dniowej) przeszkody w kontynuowaniu przez Uczestnika jazd konnych spowodowanej w szczególności jego chorobą bądź inną przeszkodą uniemożliwiającą Uczestnikowi całkowite uczestniczenie w jazdach konnych, Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poland Park nie będzie w żadnym przypadku oceniać, czy wypowiedzenie Umowy przez Klienta jest uzasadnione.
 3. W okresie obowiązywania umowy jazdy konne przypadające zgodnie z harmonogramem w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane z zastrzeżeniem, iż w przypadku zgłoszenia przez Klienta nieobecności lub odwołania przez Klub z powodu zbyt małej ilości chętnych zajęć w dzień ustawowo wolny od pracy odbiory jazd mogą być realizowane przez cały sezon oraz jeden okres rozliczeniowy po nim następujący oraz nie wchodzą one w limit odbiorów jazd określony w regulaminie. Osoby zapisane na jazdę w dzień ustawowo wolny od pracy powinny powiadomić poprzez formularz o zamiarze rezygnacji z takiej jazdy, w przeciwnym razie zakłada się ich obecność. W sezonie letnim 2022  Klient  będzie miał  prawo do zawieszania umowy na okres od 27 czerwca (poniedziałek) do 21 sierpnia (niedziela) pod warunkiem wniesienia w terminie do 19 czerwca dodatkowej opłaty określonej w aktualnie obowiązującym cenniku przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury Klubu w okresie wakacji. W przypadku zawieszenia jazd kwota faktury za okres rozliczeniowy zaczynający się 13 czerwca wynosić będzie 1/2 wartości wybranych treningów za okres rozliczeniowy, powiększona o opłatę za zawieszenie jazd, bez opłaty członkowskiej, natomiast kwota faktury za ostatni okres rozliczeniowy sezonu letniego 2022, zaczynający się 08 sierpnia 2022, wynosić będzie 1/2 wartości wybranych treningów z pełną opłatą członkowską. Zgłoszenie o zawieszeniu umowy powinno być przesłane co najmniej na 14 dni przed pierwszą zawieszoną jazdą. W okresie zawieszenia umowy Klient ma prawo do dodatkowych jazd konnych, po cenach określonych w cenniku, pomniejszonych o 25 % rabatu. Faktura za takie jazdy dodatkowe zostanie Klientowi wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w § 3 punkt 3.  Tryb zawieszania umów w kolejnych latach będzie ogłaszany na stronie internetowej Poland Park i będzie zgodny z zasadami określonymi w tym punkcie.
 4. W przypadku korzystania z treningów realizowanych na placu zewnętrznym, z chwilą zamknięcia placu na okres niskich temperatur, umowa ulega zawieszeniu w zakresie tych treningów z zastrzeżeniem,  że Klient ma dalej obowiązek wnosić opłatę członkowską o ile będzie korzystał z jazd na hali,  zachowując w takim przypadku pełne prawa członkowskie w tym w szczególności  prawo do jazd dodatkowych jazd grupowych na hali z 25% rabatem oraz prawo do odbiorów treningów. Treningi na placu zewnętrznym zafakturowane lecz niewykorzystane z powodu zamknięcie placu odbierane są na takiej samej zasadzie jak treningi niezrealizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
 • 3

[Wynagrodzenie, Wybór treningów]

 

 1. W zamian za świadczone Usługi Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Poland Park wynagrodzenia (w tym opłaty członkowskiej) zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy (zwanym dalej „Cennikiem”). Zmiana cennika w sezonie jest możliwa tylko raz w sezonie. W przypadku zmiany cennika obowiązuje on od okresu rozliczeniowego, następującego po dacie ogłoszenia. Poland Park zastrzega sobie prawo do stosowania zniżek  w opłacie członkowskiej wg zasad podawanych do publicznej wiadomości Klientów. Zasady te mogą być zmieniane w trakcie trwania umowy wyłącznie na korzyść Klientów.

Klient z chwilą podpisania Umowy zobowiązuje się do określenia rodzaju treningów na co najmniej 2 pełne okresy rozliczeniowe na godziny potwierdzone pocztą elektroniczną.

 1. W okresie jednego sezonu  Klient ma prawo do zmiany godzin (o ile ze względów organizacyjnych taka zmiana nie jest możliwa umowa ulega rozwiązaniu w terminie określonym przez Klienta. Klient ma prawo zakupienia jazd dodatkowych (poza jazdami przysługującymi Klientowi w ramach uzgodnionych treningów) według cen określonych w Cenniku pomniejszonych o przysługujące rabaty. W odniesieniu do treningów sportowych lub zajęć „ wprowadzenie do sportu” przy braku odpowiedniego postępu uczestnika a także w przypadku Uczestników, których nieobecności przekraczają narastająco w sezonie 30% liczby umówionych jazd, Poland Park ma prawo do jednorazowej zmiany godzin treningów  z 2 tygodniom wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku zgody Klienta umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu opłaty wstępnej. Poland Park będzie dokonywał oceny postępów uczestników na podstawie pisemnej opinii trenera, która na żądanie będzie udostępniona uczestnikowi. W szczególności Poland Park będzie udostępniał klientowi nagrania video z treningów Uczestnika. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie planowane treningi nie przechodzą automatycznie na kolejny sezon, w którym obowiązuje nowy grafik jazd i nowy cennik. Przed rozpoczęciem kolejnego sezony Klient zgłasza propozycję nowych godzin zajęć a Poland Park rozpatruje te propozycje w kolejności  wg swojego uznania kierując się m.in. takimi kryteriami jak wysokość terminowo opłaconych faktur, frekwencja na zajęciach oraz planowana ilość treningów.
 2. Poland Park będzie udostępniał Klientowi fakturę VAT opiewającą na kwotę obejmującą stałą opłatę członkowską (naliczaną za pełne okresy rozliczeniowe), wynagrodzenie za uzgodnione treningi oraz ceny za rzeczywiście wykorzystane jazdy dodatkowe w poprzednim okresie rozliczeniowym obejmującym dany sezon do 7-go dnia danego okresu rozliczeniowego. Jeden okres rozliczeniowy wynosi 28 kolejno po sobie następujących dni. Początek pierwszego okresu rozliczeniowego świadczenia Usług rozpoczyna się z pierwszym dniem sezonu jeździeckiego lub odpowiednio później. Daty sezonów ogłaszane są na stronie internetowej. Kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się po upływie 28 dni. W przypadku rozpoczęcia jazd w trakcie trwania okresu rozliczeniowego faktura za jazdy  będzie odpowiednio pomniejszona (opłata członkowska będzie rozliczona w proporcjonalnej wysokości za okres bieżący). Faktura VAT będzie doręczana Klientowi w formie elektronicznej (plik PDF) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy podany przez Klienta i udostępniania w formie niepublicznego linku do pliku PDF, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. Klient zobowiązuje się do zapłaty doręczonej i udostępnionej faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia i udostępnienia w formie elektronicznej, przelewem na rachunek bankowy Poland Park wskazany na fakturze. Jako początek biegu terminu do zapłaty uważa się datę doręczenia i udostępnienia. W przypadku jazd w ofercie FLEX Poland Park będzie udostępniał Klientowi fakturę za stałą opłatę członkowską FLEX na bieżący okres rozliczeniowy oraz fakturę za zamówione treningi FLEX za poprzedni okres rozliczeniowy.  Faktury za jazdy wykorzystywane w ramach ofert specjalnych, zawody oraz jazdy próbne obejmują wszystkie jazdy w ramach oferty i  płatne  są w terminie 7 dni od daty doręczenia. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury za jazdy na lonży wystawiane są zgodnie z okresami rozliczeniowymi klubu, tzn. pierwsza faktura obejmuje jazdy do końca bieżącego okresu rozliczeniowego a następna jazdy w kolejnym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany treningu w danym okresie rozliczeniowym zostanie wystawiona korekta.  O ile ilość odbiorów jazd zrealizowanych w danym sezonie przekroczy ilość odwołań Poland Park na koniec sezonu wystawi fakturę za te odbiory jak za jazdy dodatkowe.
 3. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności należności wynikającej z danej faktury, Poland Park ma prawo wysłać do Klienta raz w tygodniu za pośrednictwem poczty elektronicznej monit przypominający o obowiązku zapłaty należności w terminie 4 dni od dnia doręczenia monitu, z zastrzeżeniem, iż dalsze opóźnienie w płatności faktury spowoduje wstrzymanie bez dalszych wezwań świadczenia Usług przez Poland Park. Klient zalegający z zapłatą należności z jakiegokolwiek tytułu (w tym np. za start w zawodach, opłaty za poprzedni sezon lub za monit nie może podczas zwłoki w płatności odbierać zaległych jazd).  
 4. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności należności wynikającej z danej faktury, Poland Park ma prawo poza uprawnieniem wynikającym z punktu 4 niniejszego paragrafu, obciążyć Klienta odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia oraz zryczałtowanymi kosztami przygotowania i wysłania monitu w wysokości 10 (dziesięć) PLN netto za każdy monit. Zobowiązania Poland Park w zakresie wartości jazd odwołanych zostaną automatycznie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów wysłanych monitów.
 5. Po wysłaniu pierwszego monitu Poland Park ma prawo do wstrzymania bez dalszych wezwań świadczenia Usług wynikających z niniejszej Umowy w razie opóźnienia Klienta w płatności faktury do czasu uiszczenia wymaganych należności, nie dłużej jednak niż przez okres 10 dni. Wstrzymanie świadczenia Usług na skutek opóźnienia w płatnościach nie zwalnia Klienta z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za treningi oraz opłaty członkowskiej, w szczególności za jazdy zawieszone na skutek braku płatności. Po upływie 10 dniowego okresu wstrzymania świadczenia Usług lub po wysłaniu w sezonie jeździeckim drugiego monitu, Poland Park ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 6. W przypadku płatności za cały sezon z góry przysługuje rabat w wysokości do 10% (rabat ten obejmuje wszelkie opłaty, poza opłatą wstępną) pod warunkiem podpisania umowy i wniesienia opłaty przed rozpoczęciem danego sezonu. O ile umowa jest rozwiązana z jakiegokolwiek powodu przed upływem sezonu wniesiona opłata zwracana jest proporcjonalnie.
 7. Poland Park ma obowiązek poinformować Rodziców lub Opiekunów małoletniego Uczestnika o jego niezgłoszonej nieobecności w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia a także udostępniać  2  razy w czasie sezonu zestawienie odwołanych i odebranych treningów w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja@polandpark.pl.  W przypadku niedochowania tego obowiązku przez Poland Park opłata członkowska w następnym okresie rozliczeniowym będzie na wniosek Klienta pomniejszona o 10 PLN za każdy przypadek naruszenia przez Poland Park.
 8. W przypadku korzystania przez Uczestnika z treningów wyczynowych Poland Park na wniosek i przy odpowiedniej inicjatywie i współpracy Klienta sporządzi aneks określający cele i wskazówki szkoleniowe, oraz plan rozwoju  na okres 12 miesięcy od daty aneksu. Zawodnicy korzystający z treningów wyczynowych mogą korzystać na stale lub okresowo z opcji all-in, która zakłada określoną ilość zaplanowanych treningów oraz nielimitowaną (w ramach wolnych miejsc) ilość pozostałych treningów (bez treningów skokowych) w danym okresie rozliczeniowym.
 9. W przypadku korzystania z oferty specjalnej, na wniosek Poland Park, małoletni  Uczestnik ma obowiązek udziału jednorazowych w warsztatach z psychologiem sportu, które mają na celu określenie motywacji i predyspozycji do uprawiania jeździectwa.
 • 4

[Postanowienia końcowe]

 1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy elektronicznej  pod rygorem nieważności.
 2. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Poland Park, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Prawa Autorskie tego dokumentu należą do firmy Poland Park, w związku z czym żadne kopie niniejszego dokumentu nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne i prawne inne niż Klienci Poland Park.
 5. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, będą one rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd w Warszawie.
 6. Integralną część Umowy stanowią:
  1. Regulamin jazd konnych (publikowany w Internecie),
  2. Cennik (publikowany w Internecie)
 7. Regulamin Startów w Zawodach (w przypadkach, których to dotyczy)
 8. Umowa niniejsza sporządzona została w wersji elektronicznej, w identycznej wersji dla Klienta i dla Poland Park.

 

 

_____________________________                                                      _______________________________

Data, podpis Poland Park                                                                            Data, podpis Klienta

 

Oświadczenia Klienta

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu jazd i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w wewnętrznych zawodach organizowanych przez Poland Park, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie wyrażam zgodę na dopuszczenie mnie/Uczestnika do skoków i /lub egzaminów na odznaki jeździeckie PZJ.
 3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w jazdach specjalnych w ramach promocji ogłaszanych przez Poland Park.
 4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Poland Park materiałów zdjęciowych oraz filmowych wykonanych podczas zajęć szkoleniowych z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach związanych z naruszeniem dóbr osobistych muszą być one usunięte i zniszczone lub odpowiednio zmodyfikowane w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Poland Park za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyrażam zgodę na przekazywanie „na żywo” obrazu z zajęć do Internetu.
 5. Wyrażam zgodę na start w zawodach jeździeckich w barwach SKJ Poland Park na warunkach określonych w Regulaminie Startów w Zawodach oraz na wykorzystanie w celach marketingowych zdjęć i materiałów filmowych z tych zawodów.
 6. Wyrażam zgodę na przekazywanie oferty od oficjalnych sponsorów SKJ Poland Park za pośrednictwem poczty elektronicznej SKJ Poland Park.
 7. Zgadzam się, aby na podany przeze mnie adres e-mail Poland Park sp. z o.o. przesyłała zaproszenia na organizowane przez siebie imprezy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poland Park z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych Poland Park oraz w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
 8. W celach organizacyjnych i informacyjnych, w tym w celu przesłania faktury VAT, można się ze mną kontaktować poprzez adres email użyty do podpisania niniejszej umowy.

               

             

                                                                     podpis Klienta    

 

 

 

 

 

Osoby uposażone w polisie ubezpieczeniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenia dodatkowe: