Zapisy

Członkostwo i koszty

Regulamin

Wersja pdf do pobrania 

 

 

 

 

 

REGULAMIN JAZD KONNYCH

z dnia 24 września  2019 (obowiązuje od 1 października 2019) 

prowadzonych przez Poland Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ośrodku jeździeckim na terenie Toru Wyścigów Konnych  „Służewiec” przy ulicy Puławskiej 266 w Warszawie

 

 1. Jazdy konne prowadzi Poland Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Wyścigowej 8 lok. 31 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312568, NIP: 701-01-35-567, REGON: 141485376. Kapitał zakładowy 1.800.000 PLN opłacony w całości.
 2. Zajęcia z jazdy konnej odbywają się na terenie ujeżdżalni ul. Puławskiej 266 w Warszawie (zwanej „Stajnią”). Zajęcia realizowane są na terenie krytej ujeżdżalni oraz czworoboków i lonżowników  zewnętrznych.
 3. Zajęcia z jazdy konnej prowadzone są przez trenerów, instruktorów sportu lub trenerów rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna. Treningi sportowe prowadzone są przez trenerów i instruktorów PZJ przy ewentualnej pomocy instruktorów rekreacji. W przypadkach wyraźnie określonych w cennikach, ofertach specjalnych lub w wyjątkowych przypadkach spowodowanych chorobą, urlopem lub udziałem w zawodach czy też podróżą służbową dopuszcza się samodzielne prowadzenie zajęć przez odpowiednio doświadczonego instruktora rekreacji. W przypadkach uzasadnionych udokumentowanymi, wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem trening sportowy może być prowadzony przez dedykowanego instruktora bez formalnych uprawnień. W przypadku treningów indywidualnych (1-2 Uczestników) Poland Park nie ma prawa zmiany trenera prowadzącego zajęcia bez zgody Uczestnika a Uczestnik wyraża zgodę na odwołanie zajęć z 1 godzinnym wyprzedzeniem. Poland Park zapewni Uczestnikom treningów indywidualnych pierwszeństwo przy zapisie na zajęcia grupowe na hali w sezonie zimowym.
 4. Udział w zajęciach jazdy konnej odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Poland Park i Klienta będącego uczestnikiem lub działającego w imieniu uczestnika. Zawarcie umowy następuje w drodze elektronicznej poprzez złożenie przez Klienta podpisu na wzorcu lub w drodze wymiany poczty elektronicznej
 5. Ceny usług oraz zakres usług objętych ceną podane są w cenniku stanowiącym integralną część umowy o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej. Odstępstwa od tych cen muszą być wyraźnie uzgodnione.
 6. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby (dzieci od lat 5, młodzież i dorośli), Poland Park zaleca uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej. W przypadku treningów sportowych oraz startów w zawodach zewnętrznych uzyskanie zaświadczenia lekarskiego jest obowiązkowe.
 7. W zajęciach prowadzonych przez instruktorów Poland Park może brać udział jednocześnie ilość osób i instruktorów każdorazowo określana w cenniku i w harmonogramie jazd, jednak nie większa niż:
 • 8 (dla kucy A2,B i C), 7 (dla dużych koni) osób w grupie ujeżdżeniowej w trakcie jednej jednostki lekcyjnej, przy czym szczegółowa liczba osób i instruktorów określona jest w cenniku i harmonogramie.
 • 5 (dla treningów skokowych oraz wprowadzenie do sportu)

  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników o jedną osobę, pod warunkiem, że jest to wyłącznie osoba wykorzystująca zaległą jazdę lub odbywająca jazdę próbną a jej poziom umiejętności odpowiada poziomowi pozostałych członków grupy

 

 1. Poland Park zapewnia uczestnikom zajęć z jazdy konnej:
 • odpowiednio przygotowane konie (wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie do wzrostu jeźdźca), wskazane jest, aby osoby uczęszczające na treningi sportowe samodzielnie przygotowywały konie
 • wyłączne korzystanie z ujeżdżalni w ramach grup lub podgrup o podobnym poziomie umiejętności ( nie dotyczy jazd rodzinnych, gdzie dopuszcza się różny poziom umiejętności), w przypadku treningów indywidualnych zajęcia będą prowadzone jednocześnie dla maksymalnie 4 uczestników w 2 podgrupach z dedykowanym instruktorem
 • podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie)
 • miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem treningowym
 • opiekę instruktorską, o ile na zajęcia zapisanych jest planowo więcej niż 4 uczestników Poland Park deleguje do tych zajęć II Instruktora Pomocniczego
 • szatnię ( stałe szafki za oddzielną opłatą, dla osób jeżdżących co najmniej 2 razy w tygodniu bezpłatnie w miarę dostępności)
 • bezpłatne (jednorazowe) użyczenie konia na egzamin na odznaki jeździeckie PZJ pod warunkiem pozytywnej opinii trenera oraz organizacji egzaminu na terenie Stajni.
 • opracowanie i aktualizację na wniosek Rodziców lub Opiekunów raz na sezon a dla uczestników grup sportowych raz na 3 miesiące pisemnych, indywidualnych planów rozwoju (tylko małoletnim Uczestnikom) z zastrzeżeniem, że plan rozwoju stanowi wskazówkę dla Uczestnika i instruktorów a nie wiążącą część umowy z Klientem
 • nagrania i omawianie wniosków z nagrań treningów sportowych lub zawodów (raz na okres rozliczeniowy) oraz spotkania z psychologiem sportu (raz na sezon z inicjatywy Rodziców)
 • warsztaty z psychologiem sportu dla osób zainteresowanych (obowiązkowe dla uczestników treningów wyczynowych)

 

Przydział koni. Poland Park dokłada należytych starań w zakresie treningu i doboru koni, jednakże ich właściwości użytkowe mogą być różne zależnie od przeznaczenia.  Niektóre konie sportowe, a zwłaszcza kucyki A1 (wzrost do 120cm) mogą wymagać ponadprzeciętnych umiejętności ale jednocześnie dają możliwość znaczących osiągnięć w zawodach.  Jazda na tych koniach wymaga relatywnie wyższych umiejętności, cierpliwości i opanowania i są one przeznaczone dla dzieci startujących lub przygotowywanych do zawodów. Niezależnie od tego pomiędzy jeźdźcem a koniem tworzą się specyficzne, emocjonalne więzi, dlatego każdy Uczestnik (z wyjątkiem uczestników korzystających z ofert specjalnych i ofert FLEX)  może na swoje życzenie podawać listę 2 najbardziej i najmniej preferowanych koni, z zastrzeżeniem, że konie do sportu wyczynowego z założenia przeznaczone są wyłącznie dla zawodników SKJ Poland Park i pozostałych Uczestników o odpowiednio wysokich umiejętnościach a przy ostatecznym przydziale koni trener prowadzący zajęcia kieruje się dobrem, w tym przede wszystkim bezpieczeństwem wszystkich Uczestników.

 

 1. W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, przeprowadzania konia) uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju ochronnego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.:
 • butów za kostkę (sztyblety, oficerki, itp.)
 • niekrępujących ruchów elastycznych spodni (bryczesy, itp.)
 • kasku jeździeckiego (toczki są zdecydowanie niewystarczające)
 • w miarę możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami
 • kamizelki ochronnej w przypadku osób małoletnich (osób, które nie przekroczyły 18 roku życia).

9.1. Poland Park zapewnia pełnoletnim uczestnikom zajęć kamizelki ochronne oraz kaski.

9.2. Osoba, która nie ma odpowiedniego stroju ochronnego nie zostanie dopuszczona do jazdy.

9.3. Poland Park zapewnia wszystkim Uczestnikom strzemiona bezpiecznikowe, zmniejszające lecz nie wykluczające ryzyka kontuzji.

 1. Osoby korzystające z zajęć jazdy konnej prowadzonych przez instruktorów Poland Park mogą przebywać na terenie krytej ujeżdżalni (nie dotyczy widowni i ogólnodostępnych pomieszczeń klubowych) tylko w godzinach określonych harmonogramem treningów, z zastrzeżeniem punktu 11 niniejszego regulaminu. Wchodzenie do boksów z końmi jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą i w obecności instruktorów lub opiekunów koni. Wyprowadzanie koni na miejsce treningu nie może następować bez udziału instruktora lub opiekuna koni.
 2. Poland Park udostępnia uczestnikom i ich opiekunom specjalne pomieszczenie do przebywania w nim w czasie ustalonych godzin jazd konnych. Przebywanie małoletnich uczestników w tym pomieszczeniu w czasie lub poza ustalonymi godzinami jazd konnych nie stanowi powierzenia opieki nad małoletnim. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przebywających w nim osób.
 3. Uczestnik jazd konnych jest zobowiązany do ścisłego wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących jazdy, jak również osób opiekujących się końmi w tym wyprowadzania i wprowadzania koni do stajni w określonym szyku.
 4. Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Stajni (w tym w szczególności na krytej ujeżdżalni) ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz nosić identyfikator po jego otrzymaniu.
 5. W czasie jazdy uczestnik jest zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń i wskazówek instruktora oraz ma obowiązek zachowywać się tak, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych uczestników i koni. W szczególności zabrania się Opiekunom małoletniego uczestnika ingerowania w metody szkoleniowe w trakcie zajęć a Instruktorom prowadzenia rozmów z osobami innymi niż Uczestnicy zajęć z wyjątkiem okresów rozprężania i stępowania koni.

W przypadku zakłócenia porządku w stajni, na hali lub na ujeżdżalni Kierownik Stajni lub Instruktor Prowadzący mają prawo według swojego wyłącznego uznania przerwać wszystkie zajęcia na bieżącą i kolejną godzinę w celu zapewnienia bezpieczeństwa jazd.

 

 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego zawinionego zachowania lub zaniechania dokonania obowiązkowych zabiegów pielęgnacyjnych po jeździe, w tym, w przypadku osób pełnoletnich nieodpowiedniego dopasowania sprzętu (np. niedociągnięcia popręgu), skutkującego w szczególności, ale nie wyłącznie: uszkodzeniem ciała innego uczestnika zajęć, kontuzją konia, uszkodzeniem lub zagubieniem sprzętu jeździeckiego lub wypożyczonego stroju jeździeckiego. W szczególności stosowanie własnego sprzętu wymaga zgody instruktora prowadzącego zajęcia, który jej udziela wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody kierownika obiektu.

Pewna część koni Poland Park posiada budowę anatomiczną, która wymaga szczególnej troski przy dopasowaniu sprzętu a zwłaszcza siodła. Konie te są utrzymywane w Poland Park ze względu na swoje wysokie  właściwości użytkowe a zakres szczególnej uwagi jest ogłaszana w Stajni na tabliczce konia. Uczestnik ma prawo odmówić jazdy na takim koniu, w przeciwnym razie winien dostosować się do tych szczególnych wytycznych, w czym ma mu okazać niezbędną pomoc zarówno personel Stajni jak i instruktorzy.

 1. Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć. Terminy zajęć dodatkowych uzgadniane są z uczestnikami telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Harmonogram zajęć uwzględnia ilość jednostek jazdy konnej zawartych w wybranym przez uczestnika pakiecie. Jednostka wynosi 50 lub 60 minut (50 minut dla jazdy na lonży, w tym 40 minut na koniu) i obejmuje wyłącznie jazdę konną (liczoną od wejścia do wyjścia z ujeżdżalni). Jazdy konne odbywają się w ściśle określonym czasie dla każdego uczestnika z zastrzeżeniem punktu 17 niniejszego Regulaminu.
 2. Odwołanie i zmiana ustalonego w umowie terminu treningu (w tym jazdy na lonży i treningu indywidualnego) jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia nieobecności zgodnie z zasadami odwołań i odbiorów oraz istnienia możliwości przeprowadzenia zajęć (lub jazdy na lonży) w innym wolnym terminie w grupie o podobnym poziomie umiejętności i strukturze wiekowej. Powyższe zdanie dotyczy możliwości odebrania odwołanych treningów, których łączna wartość nie przekracza 25% wartości treningów zaplanowanych na dany sezon lub liczonych narastająco od początku jazd Uczestnika. W razie niemożności ustalenia innego wolnego terminu odbycia treningu lub odwołania umówionego odbioru, trening uznaje się za wykorzystany. Klient lub Uczestnik (o ile ma ukończone 13 lat) ma obowiązek zawiadomić recepcję przy pomocy formularza elektronicznego lub  w wyjątkowych wypadkach telefonicznie o odwołaniu jazdy przed umówionym terminem treningu, (ale nie później niż do godziny 12.00 w dni powszednie, 8.00 w soboty i niedziele a w przypadku jazd na lonży i treningu indywidualnego do godz. 15 w przeddzień). Po godzinie 12.00 danego dnia ( w przypadku jazd na lonży, oraz treningu indywidualnego po godz. 15 poprzedzającego dnia powszedniego) oraz w soboty, niedziele i święta Uczestnik zgłasza nieobecność telefonicznie na numer 519513411 oraz mailem do recepcji a od chwili rozpoczęcia zajęć w danym dniu wyłącznie telefonicznie jednakże w takim przypadku uczestnikowi przysługuje odbiór lekcji wg uznania Poland Park. Odwołanie jazdy dodatkowej, jazdy umówionej w ramach oferty specjalnej lub w ramach oferty FLEX nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty za tę jazdę, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach Poland Park może wg swojego uznania odstąpić od tej zasady. Nieobecności spowodowane startami w zawodach, udziałem w zgrupowaniu organizowanym przez Poland Park oraz poważnymi urazami wykluczającymi z treningów nie zwalniają z obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy z zastrzeżeniem, że Poland Park będzie według swojego uznania stwarzać uczestnikom zawodów i zgrupowań preferencje w zakresie odbiorów jazd. Jazdy niewykorzystane w danym sezonie można odebrać w dowolnym okresie trwania umowy z uwzględnieniem 25% limitu. Poland Park zastrzega sobie prawo do odwołania jazdy z uwagi na zawody wewnętrzne, egzaminy na odznaki lub inne nieprzewidziane okoliczności (poza warunkami pogodowymi) z zastrzeżeniem, że Poland Park ma obowiązek zapewnić odbiór takich jazd w danym lub następnym sezonie. Jazdy odwołane w okresie ferii zimowych odbierane są na takich samych zasadach jak pozostałe treningi. W okresie letnim Uczestnik ma prawo do zawieszenia jazd na warunkach określonych w umowie.

Jazda na placu zewnętrznym może zostać odwołana lub przerwana ze względu na warunki atmosferyczne. Odbiór odwołanej jazdy może odbyć się w weekendy lub w miarę wolnych miejsc w innych dniach. Jeżeli jazda trwała więcej niż 30 minut, odbiór nie przysługuje, w tym wypadku lekcja kontynuowana jest w formie zajęć praktycznych w stajni. W przypadku wątpliwości, co do warunków pogodowych, Uczestnik powinien skontaktować się ze Stajnią, która   udzieli informacji  w sprawie prowadzenia zajęć. Treningi odwołane przez Poland Park z powodu warunków atmosferycznych nie wchodzą w limit odwołań.

 1. Uczestnik zajęć ma prawo odstąpić swój termin jazdy wyłącznie innemu uczestnikowi zajęć, którego poziom umiejętności jest podobny. Fakt ten musi zostać zgłoszony do recepcji, na co najmniej 24 godziny przed jazdą.
 2. Rozpoczęcie zajęć poprzedzone jest każdorazowo przeprowadzeniem trwającej 50-60 minut jazdy próbnej. W przypadku osób ubiegających się o jazdy na lonży Poland Park decyduje wg swojego uznania o zaproponowaniu jednej a następnie kilku kolejnych 50-60 minutowych jazd próbnych. Ceny jazd próbnych określone są w cenniku.
 3. Jazda próbna służy zweryfikowaniu umiejętności uczestnika w celu opracowania dla niego indywidualnego programu jazd konnych oraz w celu dopasowania do uczestnika odpowiedniego konia. W zależności od oceny stopnia umiejętności jeździeckich Poland Park podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do jazdy samodzielnej lub kursu dla początkujących na lonży. Poland Park może filmować uczestników podczas jazd próbnych oraz zatrzymywać i udostępniać nagrania do celów szkoleniowych.
 4. Jeżeli uczestnikiem jest osoba małoletnia jazda próbna odbywa się przy obowiązkowym udziale jego przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna.
 5. Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w stajni Poland Park, co najmniej 10 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej oraz być gotowym do wyprowadzenia konia boksu na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia jazdy, tak aby o godzinie podanej w planie zajęć być z gotowym do jazdy koniem na ujeżdżalni. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny jej rozpoczęcia na krytej ujeżdżalni (czas jazdy na lonży liczy się od momentu wejścia do boksu pod nadzorem instruktora lub opiekuna koni). W razie spóźnienia uczestnika instruktor może, według swojego uznania, przesunąć moment rozpoczęcia jazdy albo odmówić dopuszczenia uczestnika do jazdy. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut instruktor ma obowiązek niedopuszczenie uczestnika do jazdy aby nie przeszkadzać innym w prowadzeniu treningu grupy. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu i pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych.
 6. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy.
 7. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w jeździe konnej zależy każdorazowo od instruktora. Jeżeli danego dnia uczestnik jest w niedyspozycji fizycznej, powinien o tym fakcie powiadomić prowadzącego zajęcia w celu dostosowania intensywności i trudności programu jazdy konnej do aktualnej dyspozycji ruchowej uczestnika. Instruktor ma prawo, według swojego uznania, ocenić stan dyspozycji uczestnika i jeżeli stwierdzi, że stan ten grozi potencjalnym niebezpieczeństwem dla tego uczestnika lub innych osób – nie dopuszcza uczestnika do jazdy. Wystąpienie takiego zdarzenia musi być odnotowane w dzienniku jazd i zależnie od przyczyny recepcja i Klient ustalą inny termin jazdy z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych.
 8. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczestnika lub jakichkolwiek wątpliwości instruktor wzywa niezwłocznie pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba małoletnia, instruktor niezwłocznie powiadamia również jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W przypadku wezwania pogotowania instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia Zarządu Poland Park.
 9. Nagradzanie konia smakołykami, dokarmianie jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia.
 10. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione na terenie Stajni oraz za wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy) przyniesione na teren Stajni. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za mienie, w tym w szczególności za samochody pozostawione na parkingu.
 11. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie jazd z przyczyn od niego niezależnych.
 12. Po wniesieniu opłaty wstępnej i podpisaniu umowy uczestnicy zajęć z jazd konnych zostają obowiązkowo objęci imiennym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków u renomowanego ubezpieczyciela do wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej 30 000 zł. Przedmiotem powyższego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie powyższe obejmuje jednorazowe świadczenie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje jedynie uczestników, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu na terenie Stajni. Ubezpieczenie nie obejmuje jazd w terenie i w innych ośrodkach. Ubezpieczenie nie obejmuje zasiłków z tytułu całkowitej lub czasowej niezdolności do pracy, kosztów leczenia, pobytu w szpitalu i rekonwalescencji. Poland Park zaleca opłacenie przez uczestników dodatkowej składki celem rozszerzenia zakresu świadczeń w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie nie dotyczy Uczestników korzystających z „ofert specjalnych”, „FLEX” oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
 13. Zarówno Poland Park, jak i instruktorzy posiadają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 14. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich.
 15. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia. Poland Park informuje a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Według badań wypadki w jeździectwie, aczkolwiek niekoniecznie zdarzają się często, w porównaniu do innych sportów są szczególnie groźne w skutkach, a przeciętnie jedna na 2000 jazd kończy się wizytą w szpitalu. Grupą szczególnie narażaną na wypadki są osoby mniej doświadczone (poniżej 100 godzin jazd) osoby nie noszące kasków i kamizelek a także wyjeżdżające w sposób nieprzygotowany w teren. Klient wyraża zgodę na upublicznienie opisu sytuacji niebezpiecznej, która zakończyła się wizytą w szpitalu, bez podawania danych osobowych.
 16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej.
 17. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje i uwagi należy zgłaszać do recepcji Poland Park za pośrednictwem e-mail: recepcja@polandpark.pl.
 18. Prawa Autorskie tego dokumentu należą do firmy Poland Park, w związku z czym żadne kopie niniejszego dokumentu nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne i prawne inne niż Klienci Poland Park.

 

 

 

 

________________________________
Data podpisania,  podpis Klienta